Předvečer bitvy

Hitler diskutuje s generály v počáteční fázi operace BarbarossaBitva u Kurska se uskutečnila v létě 1943 v rámci operace Zittadelle, což byl krycí název pro Mansteinovu jarní protiofenzívu. K této protiofenzívě došlo, protože již od Stalingradu německá armáda ustupovala a tato proti ofenzíva měla za cíl rychle zvrátit průběh na východní frontě a opět začít německý postup zpět do nitra sovětského svazu. Zpočátku se generálovi polnímu maršálovi Erichu von Mansteinovi dařilo zastavit postup sovětských jednotek a začít krátkodobý postup německé armády zpět na Kavkaz. Tato protiofenzíva však ztroskotala u ruského města zvaného Kursk. Bitva u Kurska byla spolu se Stalingradem jednou z nejdůležitějších bitev na východní frontě, neboť po bitvě byly veškeré německé naděje na opětovný zvrat na východě definitivně ztraceny.

V této veledůležité bitvě bylo Němci nasazeno asi 2722 tanků a přes 1800 letadel. Rusové disponovali 5000 tanky a přibližně 2900 letadly. Německé ztráty byly na rozdíl od sovětských jen těžko nahraditelné, protože Rusové v té době vyráběli asi dvojnásobný počet tanků a letadel oproti Němcům. Hlavním důvodem německé porážky byl zejména fakt, že Hitler nedokázal správně odhadnout své možnosti. Dva roky bojů na východní frontě způsobily značné otupení německých útočných hrotů, které zdaleka neměly plné stavy.


Zahájení a průběh bitvy

Německý útok byl zahájen v ranních hodinách 5. července 1943 dělostřeleckou přípravou. Na severu stál proti Klugeho skupině armád Střed Rokossovského Střední front. Hlavní složkou Mansteinovy armády, která útočila z jihu na město Prokchorovka, byla 4. tanková armáda generálplukovníka Hermanna Hotha. Na jihu se proti této armádě bránil Voroněžský front generála Vatutina. Kluge na severu zvoli taktiku tankového klínu (Panzerkiel), která se skládala z části z tankového sboru umístěného na hrotu, za nímž postupovaly lehké tanky. Dále za nimi pak motorizovaná pěchota a nakonec lehká pěchota. Tato taktika si kladla za cíl, prorazit ruskou obranu.

Zpočátku se tato ofenzíva rozvíjela velmi dobře. Za nedlouho potom se však zastavila. Na jihu u Prokchorovky se situace odvíjela zcela odlišně. Němcům se podařilo rychle postoupit, ale přesto se ofenzíva zanedlouho úplně zastavila. Důvodem nebyla jen značná ztráta tanků, které byly zničeny protitankovými minami, ale i četné poruchy, které se u nových tanků typu Panther a Tiger dost často vyskytovaly. Němci tak rychle doplnili alespoň část svých ztrát a jali se zaútočit na ruské město Prokchorovka, kde 12. července došlo k největší tankové bitvě 2. světové války. Tato bitva byla poslední fází německého postupu ke Kursku z jihu. Na německé straně tvořil hlavní sílu 2. tankový sbor Waffen SS obergruppenführera Haussera. Ruským silám velel generál Rotmistrov, velitel 5. gardové tankové armády.

Prokchorovka ležela ve strategicky velmi významném údolí, protože tudy musela projet většina záloh sovětské armády, aby se vůbec dostala na Kurské bojiště. Rusové zde nasadili přes 700 tanků, Němci asi jen 300. Následně se strhla bitva, ve které nemohla být použita podpora dělostřelectva a letectva, protože tanky se často dostávaly do velmi malé vzdálenosti a dokonce se i srážely. Leteckým, nebo dělostřeleckým útokem by se zvýšilo riziko zasažení vlastních tanků, což ani jedna strana nechtěla riskovat. Přestože, měli Rusové oproti Němcům na jihu jasnou převahu, hrozilo však zhroucení Vatutinova Voroněžského frontu, který se bránil Hothově tankové armádě. Je ovšem nutno říci, že Němci v této bitvě utrpěli větší ztráty, což Vatutinovovův front zachránilo před další ofenzívou.

Manstein chtěl i přes ztráty pokračovat ve vojenských operacích na jihu u Prokchorovky, ale Hitler se rozhodl ukončit bitvu, protože mezitím došlo na Sicílii k vylodění spojeneckých vojsk a Hitler potřeboval část svých jednotek stáhnout do Itálie. Z toho důvodu Hitler celou operaci 15. července zastavil.


Závěr

Tato velmi klíčová bitva brzy po svém začátku skončila. Znamenala jakousi předzvěst německé úplné porážky. Od tohoto okamžiku se Němci již nikdy na východní frontě pořádně nevzpamatovali z porážek u Stalingradu a u Prokchorovky a až do konce dubna 1945 ustupovali zpět do Německa.


Analýza neúspěchu německé ofenzívy

Klíčovým důvodem, proč se bitva nezdařila, bylo to, že i prestože se Hitler pokoušel modernizovat svou vojenskou techniku (zejména tanky), Rusové měli tenkrát ve výrobě a zdokonalování vojenské techniky výrazně navrch. A byla to právě vojenská technika, která při jarní ofenzívě sehrála klíčovou úlohu. Hlavně tanky byly velmi důležitou součástí německých sborů, ketré útočily při jarní ofenzívě. Mansteinova taktika pro tuto bitvu vypadala tak, že německé oddíly, pod velením generála polního maršála Waltera Modela, měly zaútočit ze severu na kurský výběžek. A zároveň by také útočila Mansteinova armáda na jihu u města Prokchorovka a sevřela by tak ve spolupráci s Modelovými jednotkami sovětské sbory v okolí Kurska do kleští a potom by tyto dvě armády provedly podobný manévr jako sovětské sbory u Stalingradu, tedy obklíčili by ruské jednotky v okolí Kurska a donutili Rusy, aby se vzdali.

Tímto manévrem by se také zkrátila délka tohoto úseku fronty, což by Němcům vyhovovalo, protože by zde soustředili stejné množství jednotek do malého prostoru. Tato operace však neměla moc velkou naději na úspěch. Podle klasika válečné teorie Clausewitze by totiž měla mít útočící armáda převahu nad obránci aspoň v poměru 3:1. V tomto případě však byla převaha jednotek jen asi 2:1 a to ještě navíc ve prospěch Rusů. Hitlerovi nepomohlo ani to, že ke Kursku nechal soustředit většinu svých tankových sborů z okolí. Dalším důvodem, proč se bitva nezdařila byl i fakt, že Rusové byli před německým útokem včas varováni švýcarským agentem s krycím jménem Lucy a mohli se tak na německý útok dobře připravit.


Autor: Ondřej Špur & Tomáš PaulíkNahoru   

Eve of battle

Discussion with Hitler's generals in the initial phase of Operation BarbarossaThe Battle of Kursk took place in the summer of 1943 as part of Operation Zittadelle, which was the code name for von Manstein spring counteroffensive. This counteroffensive occurred because since Stalingrad and the German Army retreated against the offensive was aimed at quickly reverse course on the Eastern Front and resume back the German advance into the heart of the Soviet Union. Initially, General Field Marshal Erich von Manstein managed to stop the advance of Soviet troops and start a short-term steps the German army back to the Caucasus. This, however, failed counter-offensive in the Russian city of Kursk called. The Battle of Kursk Stalingrad, together with one of the most important battles on the Eastern Front, because after the battle, all hope of German re-turn to the east finally lost.

In this all-important battle, the Germans were deployed about 2,722 tanks and over 1800 aircraft. Russians possess approximately 5,000 tanks and 2,900 aircraft. German losses were in contrast to the Soviet hardly substitutable, because the Russians at that time produced about twice the number of tanks and aircraft than the Germans. The main reason for Germany's defeat was mainly the fact that Hitler failed to correctly assess your options. Two years of fighting on the Eastern Front caused significant blunting the German attack points, not far from full states.


Initiation and course of the battle

The German attack was launched in the early hours of 5th July 1943 artillery preparation. The north was against Army Group Center KLUGE Rokossovského Central Front. The main component of von Manstein army, which attacked from the south of the city Prokchorovka, was the 4th Panzer Army Gen. Hermann Hoth. In the south, against the army defended the Voronezh Front General Vatutina. Kluge in the north chooses tactics tank wedge (Panzerkiel), which consisted in part of the Tank Corps located at the tip, which act as light tanks. Further behind the motorized infantry and light infantry in the end. This tactic was aimed at, break through the Russian defense.

Initially, this offensive developed very well. Before long, however, then stopped. In the south of Prokchorovky situation unfolded quite differently. Germans were able to move quickly, but the offensive soon halted completely. The reason was not only a significant loss of tanks that were destroyed by anti-tank mines, but also many disorders that the new Panther tanks type and Tiger occurred often enough. The Germans quickly added at least some of their losses and began to attack the Russian city Prokchorovka where 12th July was the second largest tank battle World War II. This battle was the last phase of the German advance to Kursk from the south. On the German side formed the main strength of 2nd Waffen SS Panzer Corps Obergruppenführer Hausser. Russian forces commanded by General Rotmistrov, commander of the 5th Guards Tank Army.

Prokchorovka lay in a strategically important valley, since there had to ride most of the Soviet Army advances to ever get the Kursk battlefield. The Russians are deployed over 700 tanks, the Germans only about 300th Then burst the battle, which could be used in support of artillery and air force, because the tanks were often in very small distances and sometimes even collided. Air or artillery attack would increase the risk of contact with their own tanks, which neither side wanted to risk it. Although, had the Russians against the Germans in the south a clear advantage, however, threatened to collapse Vatutinova Voronezh Front, which fought back Hoth's Panzer Army. However, it must be said that in this battle the Germans suffered greater losses, which Vatutinovovův front saved before the next offensive.

Manstein wanted to continue despite losses in military operations in the south at Prokchorovky, but Hitler decided to end the battle, because in the meantime there has been a landing in Sicily, Allied forces and Hitler needed to withdraw some of its units to Italy. Hence Hitler's entire operation on the 15th stopped in July.


Conclusion

This very crucial battle soon after its start over. It meant a kind of precursor to the complete defeat of Germany. From this moment the Germans were never really on the Eastern Front recovered from the defeats at Stalingrad and Prokchorovky until the end of April 1945 retreated back to Germany.


Analysis of the failure of the German offensive

A key reason why the battle failed, was that even though Hitler tried to modernize its military equipment (particularly tanks), the Russians have had in the production of military equipment and improve significantly the upper hand. And it was just military technology, the spring offensive which played a key role. Especially tanks were a very important part of German forces, Ketra attacked during the spring offensive. Von Manstein tactic for this battle looked so that the German troops under the command of General Field Marshal Walter Model, they attack from the north on the Kursk salient. And while von Manstein also attacked the army in the south of the city Prokchorovka and clutched it in cooperation with the Soviet forces model units in the vicinity of the Kursk pliers and then these two armies carried out a similar maneuver as Soviet forces at Stalingrad, that is surrounded by Russian troops in the vicinity Kursk the Russians and forced to surrender.

This maneuver would also reduce the length of this section of the front, which would suit the Germans, because they are the same number of units concentrated in a small space. This operation, however, not much of a chance of success. According to the classic theory of war Clausewitz would have had military superiority over attacking defenders at least in the ratio 3:1. In this case, the predominance of only about 2:1 units and in addition the benefit of the Russians. Hitler did not help that the Kursk had to concentrate most of its armored corps from the neighborhood. Another reason why the battle was failed by the fact that the Russians were before the German attack early warning Swiss agent code-named Lucy, and so they could attack the German prepare well.


Autors: Ondřej Špur & Tomáš Paulík